תקנון האתר

תקנון האתר

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לתנאי השימוש באתר על פי התקנון הזה:

 

כללי

ברוכים הבאים לאתר צ'יק צ'ק (להלן: “האתר“). אנחנו עושים ונעשה את המירב על מנת לספק לכם חוויית משתמש מקסימלית והנאה מושלמת מהמוצרים והשירותים השונים המסופקים ע”י האתר.

אתר זה מופעל על ידי חברת רוט ניהול פרוייקטים בע"מ (להלן: “החברה”). כתובת החברה הינה רח' פינסקר 70, פתח תקווה 4922106 ניתן לפנות בכל עת לשירות הלקוחות של החברה בדוא”ל: 6200296@gmail.com, ובטלפון: 03-6200296 בימים א’- ה’ בין השעות 10:00 – 21:00, יום ו’ בין השעות 10:00 – 12:00.

התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.

לחברה יש את הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.

האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה, ניסוח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

 

תנאים לביצוע רכישה באתר

כל אדם בגיר בן 18 שנים ומעלה, אשר יציג אמצעי תשלום תקף רשאי להשתמש באתר ובשירותיו.

המשתמש הינו בעל תא דואר אלקטרוני עדכני ופעיל ברשת האינטרנט, ויש לו כרטיס אשראי ישראלי בתוקף. המוצרים שהוזמנו יסופקו על פי המלאי הקיים והזמין בחנות.

הכתובת אליה נספק את המוצרים תהיה בשטח מדינת ישראל ובנפת חלוקת דואר ישראל.

 

פרטי המשתמש

בעת שימוש בשירותי האתר נדרשת מסירת פרטים אישיים נכונים, עדכניים ומדויקים. כגון: שם פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון.

ניתן להכנס לאתר באמצעות חשבונות המשתמש בגוגל או פייסבוק. במקרה זה המשתמש מבהיר בזאת כי החברה תהיה רשאית לקבל פרטים בנוגע למינו, תאריך הלידה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שירותים ומוצרים באתר

האתר מציע מגוון רחב של שירותים, מוצרים, והדפסות המתעדכנים מעת לעת. ניתן להעלות לאתר תמונות וקבצים דיגיטליים אחרים, כמו כן ניתן לבצע הזמנה של מוצרי דפוס כגון אלבומים דיגיטליים, הדפסות על קנבס, הדפסות על קאפות, הדפסות על מגנטים, הדפסות על מוצרים, מתנות אישיות ועוד (להלן: “השירותים והמוצרים“).

השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמשים בלבד. החנות אינה נושאת בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה ו/או עוולה ו/או הפרה כלשהיא של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכל האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע שום הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.

 

העלאת חומרים לאתר

המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שיועלו על ידו לאתר לרבות חומרים שיועלו לחשבונו בלבד, אינם מפרים הוראת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות בחומרים וכי אין בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ו/או הוצאת לשון הרע.

מובהר בזה במפורש כי החברה אינה יכולה לפקח על החומרים שמועלים לאתר ע”י המשתמשים לרבות חומרים שמשתמשים ישתפו בהם אחרים. החומרים המועלים לאתר על ידי המשתמשים הינם באחריות הבלעדית של המשתמשים והחברה לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג בגינם. עם זאת, מובהר כי החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר ו/או לסרב לשתף ו/או להדפיס כל חומר, אשר יעורר חשש להפרת זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) ו/או לפגיעה בפרטיות ו/או להוצאת לשון הרע וכן כל חומר שיכיל הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או עלול להיחשב כפרסום תועבה ו/או יש בו גילוי גזענות ו/או יפר הוראות תקנון זה בכל דרך אחרת. מובהר כי זכות זו תהיה נתונה לחברה בין כמענה לתלונה שתוגש ע”י צד שלישי כלשהו, לרבות הרשויות, ובין על פי יוזמתה. החברה לא תישא בכל חבות ולא תהיה אחראית לכל נזק, אם וככל שייגרם, כתוצאה מנקיטת איזה מהפעולות האמורות.

המשתמש מאשר כי ידוע לו שהשירותים אינם כוללים שירותי גיבוי ואחסנה וכי החברה אינה נדרשת לשמור ולאחסן ולדאוג לתקינות הקבצים המועלים לאתר. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה בשל אבדן או נזק כלשהו לחומרים שהעלה.

משתמש המעוניין כי החומרים שהעלה לאתר לא ישמרו, יהיה מחויב לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה בבקשה למחיקת החומרים ולעקוב אחר אישור בכתב המאשר זאת.

הקדשות למוצרים

האתר מעמיד לרשות המשתמשים דוגמאות להקדשות אישיות וברכות ומשפטים מעניינים למוצרים, ורעיונות מקוריים להדפסות והטבעות על מגוון חדש של מוצרים. כל הזכויות להקדשות וברכות ומשפטים ולרעיונות ההדפסות – לרבות זכויות קניין רוחני, הינן בבעלות החברה ו/או ברישיון הנתון לה.

למשתמש ניתן בזה רישיון שימוש בהקדשות ובמשפטים הללו אך ורק לצורך הזמנת מוצרי דפוס מהחברה הנ"ל.
חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להפיץ ו/או לשכפל משפטים אלו ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מעבר לרישיון הניתן במסגרת תקנון זה!

 

ביצוע הזמנת באתר

הזמנת המוצרים והשירותים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. מרגע קבלת אישור הזמנה ע”י המשתמש, המוצר המוזמן מועבר באופן אוטומטי להדפסה, ולא ניתן יהיה לבצע בו או בהזמנה כל שינוי שהוא. לכן, המשתמש מחוייב לעבור על כל פרטי ההזמנה, תכונות ומאפייני המוצר כולל טקסט, מיקום התמונות ועיצוב ולוודא שההזמנה נעשת על פי דרישותיו ובהתאם לרצונו המלא לפני נתינת אישור על ההזמנה.

 

לאחר קבלת האישור לא תתקבלנה טענות לגבי טעויות ושגיאות מכל סוג שהוא לרבות שגיאות כתיב, טעויות הגהה, טעויות בתמונות או במיקומם וכל בעיה שהיא במראה או בעיצוב. מובהר בזה במפורש, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות או שגיאה כאמור.

יתכן שלאחר שליחת ההזמנה ע”י המשתמש, החברה תיאלץ מכל סיבה שהיא ליצור קשר טלפוני או לשלוח מייל לגבי ההזמנה, המשתמש מתחייב לעקוב אחרי קבלת המיילים מהאתר וכן לעקוב אחר ניסיון ליצירת קשר טלפוני מהחברה לשם המשך הטיפול בהזמנתו, ובמידת הצורך למלא אחר הבקשות שיתבקש לתת לצורך המשך הטיפול בהזמנה. החברה לא תישא בכל אחריות למקרה בו תהליך ביצוע ההזמנה תושהה או תופסק, בעקבות אי מתן מענה טלפוני או אי קבלת תגובה במייל או קבלת תגובה בלתי מספקת מהמשתמש ביחס לבקשה המופנית מטעם האתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע וברור לו כי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין מסכים שונים (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס בפועל כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת המוצרים על גבי המסך בו בוצעה ההזמנה לבין גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (לידיעת המשתמשים מובהר כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).

כמו כן מובהר כי עלולות להיות סטיות של עד 5% במידות המוצר המודפס לבין המידות שנקבעו בהזמנה. סטיות כאלו ייחשבו כסבירות ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

 

אישור הזמנה זמני אספקה ומשלוח

אישור ההזמנה, מקוונת או טלפונית, יתבצע אחרי ביצוע התשלום על ידי הלקוח, ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, החברה נוקטת במירב המאמצים לייצר את המוצר המוזמן תוך 4 ימי עסקים, אשר מניינם יחל מהיום העוקב ליום בו נשלח אישור ההזמנה היות והעבודה מתחילה רק לאחר האישור לא יימנו הימים רק משעה שהתקבל אישור מאת הלקוח!

זמני האספקה של המוצרים יהיו בתוך המועדים המפורטים באתר בהתאם לסוג המוצר המוזמן ודרך השילוח שנבחרה ע”י המשתמש. אולם זמני האספקה המדוייקים משתנים מאוד מעסקה לעסקה לפי הסוג והגודל וכדומה, על כן יש על הלקוח לברר עם החנות מתי יהיה מוכן המוצר שלו.

חשוב ביותר: נוכח העובדה שאספקת המוצרים מבוצעת ע”י חברות שליחים חיצוניות או דואר ישראל או חברת דואר אחרת, לחברה אין ולא יכולה להיות שליטה על עצם אספקת המוצרים ועל המועד בו יסופקו המוצרים בפועל. לפיכך, אחריותה של החברה במקרה בו מוצר לא יסופק בפועל למשתמש תוך המועדים המצויינים באתר, תתמצה ותהיה מוגבל לאספקה חוזרת של המוצר שהוזמן, ופרט לכך, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חובות נוספת.

מובהר כי אירועים של כח עליון, אשר כוללים גם אירועי מזג אויר קיצוני, אירועים בטחוניים וכן שביתות או השבתות בחברות הדואר בישראל (במקרה בו השילוח מבוצע באמצעותן), יובילו להארכת המועדים הקבועים לאספקת המוצרים בהתאם למשך הזמן בו ימשכו אירועים אלו.

דמי המשלוח של המוצרים יהיו בהתאם לתעריפים המופיעים באתר, ובהתאם לסוג המוצר ודרך השילוח שבחר המשתמש. איסוף עצמי ללא תשלום אפשרי אך ורק בחנות בבני ברק ברחוב כהנמן 62.
משתמש שבחר באיסוף עצמי של מוצר, מחוייב לאספו תוך 21 ימי עסקים ממועד בו הודיעה לו החברה כי המוצר מוכן לאיסוף. אם ובמידה שהמשתמש לא יאסוף את המוצר תוך המועד האמור הוא יחוייב בדמי אחסון בשיעור של 3 ש”ח לכל יום, ובחלוף שלשה חודשים החברה תהיה רשאית להשמיד את המוצר ללא צורך במשלוח התראה למשתמש.

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את מיקום האיסוף העצמי ו/או את סוגי המשלוחים ו/או את דמי המשלוח בגינם ו/או את זמני האספקה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי חלוקת המוצרים באמצעות חברות שליחים מוגבלת לאזורים וישובים מסויימים. לאזורים וישובים אליהם לא יתבצעו שליחויות, הדיוור יתבצע באמצעות דואר ישראל או חברת דואר אחרת בלבד, ולמשתמשים לא תהא כל טענה בקשר לכך.

החברה רשאית לדרוש הצגת פרטים מזהים או נוכחות וחתימה של בעל כרטיס האשראי ששילם עבור המוצר כתנאי למסירת המוצר.

החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג, לרבות נזק שאופיו פגיעה בפרטיות, אם יגרם למשתמש, במקרה של הגעה או מסירה של המוצר שהוזמן לכתובת אחרת מזו שהוזמנה או לידי צד שלישי כלשהו, וזאת גם במקרה שמקורה של הטעות במעשה או מחדל של החברה.

במקרה של נזק או אבדן למוצר שנגרם בעטיה של החברה או הגורם המשלח, יהיה זכאי המשתמש לאספקה חדשה של המוצר שהוזמן על חשבונה של החברה וללא עלות של דמי משלוח. אספקה של המוצר החלופי תעשה תוך 4 ימי עסקים ממועד ההודעה על המוצר הפגום פרט לכך החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל חבות לכל נזק מכל מין וסוג אם נגרם למשתמש בשל כך.

במקרה של מוצר שהגיע פגום, על המשתמש להחזירו או לשלחו לכתובת החברה, והוא יהיה זכאי לזיכוי מלא בגין המוצר ודמי המשלוח ששולמו על ידו או לחילופין למשלוח מחודש של המוצר שהוזמן, על חשבון החברה, לפי בחירת המשתמש.

ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי.

המשתמש מבין ומאשר כי המוצרים באתר הינם מוצרים שיוצרו במיוחד עבור המשתמש בעקבות הזמנתו על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות ועל כן לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לאחר שישלח ע”י החברה אישור ההזמנה ולא ניתן יהיה לקבל החזר כספי או זיכוי כלשהו בגין הזמנה שבוצעה באתר לאחר קבלת אישור ההזמנה.

ימי עסקים לעניין תקנון זה ובכל מקום באתר בו נעשה שימוש במונח זה פירושם ימים א’-ה’, למעט חגים וערבי חג.

 

שיתוף חומרים

באפשרות המשתמש לשתף חומרים המוצגים באתר עם משתמשים אחרים באתר, וכן ברשתות חברתיות באמצעות פונקציות שיתוף, כפי שיסופקו ע”י החברה מעת לעת. פונקציית שיתוף החומרים על ידי המשתמשים מיועדת רק למטרת שיתוף החוויה של המשתמשים לכן השימוש בה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש. איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לאמור למעלה, וכן אסור לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או הפצת מסרים פוליטיים, ו/או חומרים פורנוגרפיים ו/או שיתוף “ספאם”. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שישותפו על ידו באמצעות או דרך האתר לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות).

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בפונקציות השיתוף, ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלוונטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע וברור לו כי עם העברת חומרים לאחרים באמצעות השימוש בפונקציית השיתוף, החומרים עשויים להגיע, למעשה, לידי כל אדם, וכי אין ולא יכולה להיות לחברה כל שליטה לידי מי יגיעו החומרים. לפיכך, למשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה עקב הגעת החומרים לידי אחרים ו/או השימוש שיעשה בחומרים ע”י אחרים.

המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלחברה אין ולא יכולה להיות כל שליטה ביחס לחומרים שעשויים להישלח ע”י משתמשים ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ביחס לחומרים שעשויים להגיע אליו ע”י אחרים באמצעות פונקציות השיתוף ו/או ביחס לכל שימוש שלא כדין שיתבצע ע”י משתמשים בפונקציות השיתוף.

המשתמש יהיה רשאי לבקש מהחברה למחוק ולהסיר חומרים שהועלו על ידו לאתר ו/או נשלחו על ידו לאחרים באמצעות פונקציית השיתוף. החברה תיענה לכל בקשה כאמור, אך באחריות המשתמש לוודא כי בקשתו אכן בוצעה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמחיקת חומרים שהועברו לאחרים באמצעות פונקציות השיתוף, תהיה מוגבלת וכי לחברה לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים ששותפו ע”י המשתמש, אך הועברו לגורמים נוספים ע”י מי שהמשתתף שיתף אותם.

המשתתף מאשר כי ידוע לו שהחברה אינה יכולה לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפים אחרים באמצעות פונקציית השיתוף, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ביחס לחומרים אליהם יחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשים אחרים, לרבות במקרים בהם משתמשים אחרים ישתפו חןמרים המנוגדים להוראת תקנון זה. על מנת להסיר כל ספק מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר.

כאמור בסעיף 4.2 לתקנון זה, החברה תהיה רשאית להסיר מהאתר כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנון זה, בין ביוזמתה ובין כמענה לפניה או תגובה של צדדים שלישיים. למשתמש /ואו למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כל פעולה בה תנקוט על פי סעיף זה.

המשתמש מתחיב שלא לנקוט בכל פעולה, אשר עשויה לפגוע באתר ו/או בפונקציות השיתוף, ובכלל זה הוא מתחייב להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק. החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר כל משתמש שיבצע איזה מהפעולות האמורות או כל פעולה אחרת שעלולה להסב נזק.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמש יהיה מחוייב בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לחברה ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם מתחיבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. החברה לא תישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה החברה לא תישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותה של החברה תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של החברה, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלוונטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

 

שיפוי

המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לחברה לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את האתר, לפי העניין, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לחברה ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.

 

אבטחת מידע וסליקה

האתר עומד בתקן ssl – https הבינלאומי אשר הינו תקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים באינטרנט, תקן PCI המהווה תקן לדרישה כוללת לכל ההיבטים של אבטחת הנתונים של מחזיקי הכרטיס האשראי בבית העסק (אבטחת רשת התקשורת, סיסמאות גישה למערכות מחשב, אבטחת נתונים מאוחסנים, אבטחה פיזית לבית העסק ועוד).

שימוש בפרטי קשר ודיוור ישיר- נא עיין בהוראות נוספות במדיניות פרטיות

המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.

המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ’קבוקס) לקבלת דיוורים ו/או מסרונים פרסומיים (ניוזלייטר) מהחברה לכתובת/ות הדוא”ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.

למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לכתובת המייל: 6200296@gmail.com, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.

 

שונות

החברה תהיה רשאית לצאת במבצעים שונים מעת לעת כראות עיניה, ולהעניק הנחות לכלל או חלק מהמוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.

כל ההנחות והמבצעים מכל סוג שהם, ינתנו בכפוף ובהתאם לתנאים שיפורסמו עם ההנחה או המבצע לפי העניין.

הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי.

מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב ומרכז.