מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

החברה מבקשת להבהיר את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר צ'יק צ'ק (להלן: “האתר”) ואת נהלי החברה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבל מהמשתמשים באתר וכן באמצעות נציג שרות החברה בטלפון, וכיצד היא עושה בהם שימוש.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לשני המינים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת.

מדיניות הפרטיות של החברה אינה באה לגרוע מתקנון האתר אלא להוסיף עליו.

מאגר מידע: כל הפרטים והנתונים הנמסרים ע”י המשתמש בעת ההרשמה לאתר וכן בעת הזמנת שירותים ומוצרים באתר ו/או נתונים ופרטים שנאספים ביחס למשתמש במהלך גלישתו ופעילותו באתר, יישמרו במאגר לקוחות האתר, הרשום כדין, הרישום לאתר והשימוש בו מהווה הרשאה לחברה לאגור את המידע. המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של החברה בכל עת על יד פניה לשירות הלקחות המפורט בתקנון האתר.

התחברות או רישום לאתר: במסגרת ההרשמה לאתר המשתמש יידרש למסור מידע אודותיו, לדוגמא: שם, כתובת דוא”ל, טלפון. כאשר המשתמש בוחר מיוזמתו להתחבר או להרשם לאתר באמצעות פייסבוק או חשבון גוגל, הוא מאשר כי האתר יקבל מידע מפלטפורמות אלו כגון: שם, מס’ טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא”ל, תמונות וכיו”ב. יובהר כי יש באפשרותו של המשתמש לבחור שלא להעביר לאתר מידע מסוים על ידי עריכת ההגדרות בחלונית ההתחברות לאתר באמצעות פלטפורמות אלו. עם התחברות המשתמש לאתר באמצעות פייסבוק או חשבון גוגל, פלטפורמות אלו יקבלו מידע על פעילותו של המשתמש באתר, כגון מידע על היותו עושה שימוש באתר, זמני השימוש באתר ומידע על תמונות שהתקבלו מפלטפורמות אלו בהן נעשה שימוש באתר.

מתן היתר להעברת פרטים אישיים לצדדים שלישיים לצורך אספקת השירות: המשתמש מסכים בזאת ומאשר לחברה להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר נדרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים אותם הזמין או רכש לדוגמא: לחברות השילוח והדיוור השונות.

מידע פרטי הנאסף בעת הגלישה באתר:

החברה אוספת מידע במהלך גלישת המשתמשים באתר. המידע הנאסף הינו סטטיסטי באופיו ונועד לשפר את פעילות האתר והשירותים והמוצרים המוצעים בו.לדוגמה, מידע לגבי פרסומות שקוראים המשתמשים באתר, עמודים בהם צפו המשתמשים, השירותים שעניינו אותם וכיו”ב. למעט במקרים בהם מסירת מידע כאמור לצדדים שלישיים מתחייבת בדין, כמפורט להלן, מידע זה, ככל שיימסר לצדדים שלישיים, יוותר אנונימי ולא יזהה את המשתמש.

 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של משתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר, ככל שהפרטים והמידע מזהים אותו אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטי המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיו או המידע אודותיו כאמור.

 

  1. אם המשתמש ירכוש מוצרים או שירותים באתר מאת צדדים שלישיים או באמצעותם, יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עם המשתמש. במקרה שבו המשתמש ישתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישת המשתמש באתר והשתתפותו בפעילות האמורה.

 

  1. במקרה שבו המשתמש יפר או ינסה להפר את תנאי השימוש באתר או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו המשתמש יפעל או ישתמש באתר החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לדין.

 

  1. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין החברה.

 

בכל מקרה שהחברה תסבור, על פי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי למשתמש או לצד שלישי.

 

Cookies

באתר החברה נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישת המשתמש באתר להעדפותיו האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

 

עוגיות (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר בהוראת מחשב אתר החברה הרלוונטי. חלק מהעוגיות (Session Cookies) תפקענה כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. ה-cookies מייתרים אתה צורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהמשתמש מבקר מחדש במדורים או בדפים שונים באתר המחייבים רישום. המידע ב-cookies מוצפן, והאתר נוקט אמצעי זהירות על מנת שמחשבי החברה בלבדיזה ומידע זה. בפני המשתמש עומדת האפשרות להימנע מיצירת cookies, על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן .

 

זכות עיון במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנתה פרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא – כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל שירות הלקוחות של החברה כמפורט בתקנון האתר.